คณะกรรมการ
นายนพรัตน์ ท้วมประดิษฐ์
ประธานคณะกรรมการบริษัท
นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์
กรรมการ
นางสาวภวิกา สมานรัตน์
กรรมการ
นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์
กรรมการ
คณะผู้บริหาร
นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ
นางสาว จตุพร เลาหพิบูลรัตนา
รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน