Smart Infranet

About Us

เกี่ยวกับ SIC
บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด (“SIC”)
     ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง ซึ่งมีโครงข่ายบนเส้นทางคมนาคมหลัก ในเขตศูนย์กลางย่านธุรกิจเช่นตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ทางด่วนพิเศษแห่งประเทศไทย ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินการไฟฟ้านครหลวง และบริเวณเส้นทางหลักรอบกรุงเทพฯ รวมทั้งโครงข่ายบนเสาโทรเลข ตามเส้นทางรถไฟ ซึ่งจะเชื่อมต่อโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง จากมหานครสู่จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ
 
SIC เป็นความร่วมมือระหว่าง RATCH Group PCL และ ALT Telecom PCL
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่มีความเป็นกลาง

พันธกิจ

  • ร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรหรือกิจการ เพื่อช่วยเสริมโอกาสในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
  • จัดให้มีโครงข่ายใยแก้วนำแสงในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ พร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต
  • เพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการที่แตกต่างและตอบสนองที่รวดเร็ว
  • ส่งเสริมให้มีการใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสงร่วมกัน เพื่อบริหารจัดการด้านต้นทุนและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด